Tag: พระประจำเดือน

  1. Home
  2. พระประจำเดือน
Filter

สวัสดีเดือนสิบสอง

สวัสดีเดือนสิบสอง พระพุทธรูปประจำเดือนสิบสอง ปางประทานอภัย (นั่ง) พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง)

Read More

สวัสดีเดือนสิบเอ็ด

สวัสดีเดือนสิบเอ็ด พระพุทธรูปประจำเดือนสิบเอ็ด ปางลีลา พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนยกส้นพระบาทขวา

Read More

สวัสดีเดือนสิบ

สวัสดีเดือนสิบ พระพุทธรูปประจำเดือนสิบ ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยายืน

Read More

สวัสดีเดือนเก้า

สวัสดีเดือนเก้า พระพุทธรูปประจำเดือนเก้า ปางภัตกิจ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ

Read More

สวัสดีเดือนแปด

สวัสดีเดือนแปด พระพุทธรูปประจำเดือนแปด ปางปฐมเทศนา (ปางแสดงธรรมจักร) พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ

Read More

สวัสดีเดือนเจ็ด

สวัสดีเดือนเจ็ด พระพุทธรูปประจำเดือนเจ็ด ปางเรือนแก้ว พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง)

Read More

สวัสดีเดือนหก

สวัสดีเดือนหก พระพุทธรูปประจำเดือนหก ปางมารวิชัย พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ

Read More

สวัสดีเดือนห้า

สวัสดีเดือนห้า พระพุทธรูปประจำเดือนห้า ปางคันธารราฏ (ปางขอฝน) พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง)

Read More

สวัสดีเดือนสี่

สวัสดีเดือนสี่ พระพุทธรูปประจำเดือนสี่ ปางนาคาวโลก พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน

Read More

สวัสดีเดือนสาม

สวัสดีเดือนสาม พระพุทธรูปประจำเดือนสาม ปางประทานโอวาท

Read More