วัดโพธาราม (ป่าจี้)

วัดโพธาราม (ป่าจี้)

บ.ป่าจี้  ม.๑  ต.อินทขิล  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

[พระบรมธาตุเจดีย์]

วัดโพธาราม (ป่าจี้) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๖๓ วา มีเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) เป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๑๒ โดยพระครูบาใจ ไม่ทราบฉายา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากาวิโลรส สุริยะวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ประวัติวิหาร วัดโพธาราม (ป่าจี้)

วิหาร วัดโพธาราม (ป่าจี้) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ สมัยพระคำปัน ติกขปัญโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แต่สร้างไม่เสร็จเพราะได้ย้ายไปอยู่สำนักอื่น ต่อมาพระสมัย จักกธัมโม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้สร้างต่อ และสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ กาลล่วงลุถึงปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระอธิการอนันต์ อนิญชิโต เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันมองเห็นว่า หลังคาวิหารเศร้าหมองและรั่วไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ จึงทำการรื้อหลังคา ซึ่งมุงด้วยกระเบื้องวิบูลศรี เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาตราใบโพธิ์ พร้อมกับเปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกา ซุ้มประตูเสียใหม่ ปรับปรุงหน้าบัน ซุ้มหน้าต่าง เสา ฐานล่างให้สวยงาม

โดยเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ ปฏิสังขรณ์เสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ ตรงกับวันจันทร์เดือน ๔ เหนือ แรม ๑๑ ค่ำ สิ้นทุนทรัพย์จำนวน ๘๓๐,๗๘๕ บาท และการฉลองสมโภชมอบให้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตรงกับเดือน ๗ เหนือ ขึ้น ๑๑ ค่ำปีกุน ขอให้พระวิหารหลังนี้จงสถิตย์มั่นสถาพรในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ

ประวัติรูปเหมือนครูบาใจ วัดโพธาราม (ป่าจี้)

ครูบาใจ เกิดเมื่อวัน เดือน ปีที่เท่าไหร่ เป็นบุตรของใคร ไม่มีทะเบียนให้ค้นคว้า และไม่มีประวัติ แต่ทว่าได้บรรพชาและอุปสมบท และสร้างวัดป่าจี้ (โพธาราม) แห่งนี้ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๑๐ ต่อมาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๑๒ ได้สร้างวิหารหลังแรกรวมทั้งเสนาสนะอื่นๆ มาเรื่อยๆ จนกระทั่งมรณภาพ มาบัดนี้คณะศรัทธาสาธุชนทั่วไปได้พิจารณาเห็นว่า ท่านครูบาได้ทำคุณานุประโยชน์ให้แก่วัดป่าจี้ในด้านพระศาสนา โดยสร้างวัดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้มาตราบเท่าทุกวันนี้ ดังนั้นจึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนของครูบาเจ้าโดยใช้เหรียญของท่านเป็นต้นแบบ และได้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙ ได้ช่วยกันสร้างมณฑปสำหรับสถิตย์รูปเหมือนของครูบาเจ้า

รายชื่อเจ้าอาวาสวัด วัดโพธาราม (ป่าจี้) มีดังต่อไปนี้

๑. พระครูบาชัยวงษาพัฒนา (ครูบาใจ)
๒. พระอธิการแก้ว สิทธิวงศ์
๓. พระอธิการอินทร์
๔. พระอธิการสุริยา  อินถารต
๕. พระอธิการบุญเป็ง สมบูรณ์
๖. พระอธิการทองสุข  เสาร์คำ
๗. พระอธิการสุน  กันธิยะ
๘. พระอธิการอินตา
๙. พระอธิการแก้ว  จักกวโร
๑๐. พระคำตั๋น  รัตนประเสริฐ
๑๑. พระดวงคำ  สมยา
๑๒. พระอธิการดวงต๋า  ปภังคโร
๑๓. พระบุญฤทธิ์  ฤาชา
๑๔. พระคำซาว
๑๕. พระอินหวั่น  คำยาว
๑๖. พระอินปั๋น
๑๗. พระคำปัน  ฐิตปุญโญ
๑๘. พระอธิการสมัย  จักกธัมโม
๑๙. พระครูวัลลภ  โชติปุญโญ
๒๐. พระอธิการอนันต์  อินญจิโต
๒๑. พระนิพันธ์  มารวิชโย
๒๒. พระมหาฉัตรชัย  ธัมมธโช
๒๓. พระฐิชกร  อาภัสสโร

ประวัติการสร้างสัปทน กำแพงแก้ว ลงรักปิดทองเจดีย์ และนักษัตร ๑๒ ราศี รอบองค์เจดีย์ “ศรีวิชัย” วัดป่าจี้ หมู่ ๑ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สัปทนสี่ต้น กำแพงแก้วสี่ด้าน การลงรักปิดทองเจดีย์ และนักษัตร ๑๒ ราศีนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมัยพระมหาฉัตรชัย ธัมมธโช ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าจี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศรัทธาทุกบ้านเรือน

โดยเฉพาะผู้มีชื่อต่อไปนี้ เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินซื้อสัปทนคือ
๑. อาจารย์นิพนธ์ แม่บัวเขียว พินิจศร
๒. พ่อหลวงสมบูรณ์  คุณดวงเดือน พิเคราะห์งาน บริจาคสัปทน ๑ คัน
๓. แม่ยอด แสงศรี พร้อมบุตรหลาน
๔. พ่อหล้า แม่คำ วงศ์คำ – ศรัทธาบ้านเหนือวัด รายละ ๘,๕๐๐ บาท

สำหรับกำแพงแก้ว การลงรักปิดทององค์เจดีย์ และนักษัตรสิบสองราศี โดยมีคณะศรัทธาจากบ้านป่าจี้ – วังแดง – หัวดง – บ้านเป้า – กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ช่วยกันบริจาคจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดทำคิดเป็นเงิน ๗๕,๙๐๐๐ บาท รวมสี่รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) การจัดสร้างได้สำเร็จ และถวายไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันวิสาขบูชา) เดือน ๙ เหนือ ปีมะเมีย ขอให้สิ่งปลูกสร้างทั้งมวลสถิตย์มั่นสถาพรในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว