วัดเกตุมดีศรีวราราม

องค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่จนสืบหาประวัติไม่พบแต่ประมาณจากวัสดุได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยทวาราวดี โดยบรรจุพระบรมธาตุไว้3 ส่วน คือพระเกตุธาตุ พระอุระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ถือกำเนิดดังปรากฏอยู่นี้ โดยการอธิษฐานบารมีของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ ตั้งขึ้นเมื่อเพ็ญเดือน 12 ปี พ.ศ.2476 ขณะเมื่อท่านบวชเป็นภิกษุอยู่ ได้ปรากฏธรรมอันเห็นแจ้งและอาจรู้อดีตอนาคตได้รู้ว่าตนได้ปรารถนาพระโพธิญาณมา92กัลป์แล้วและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามีพระสมณโคดมเป็นที่สุดว่า จักได้ตรัสรู้ในพุทธกัลป์ต่อไปข้างหน้า ท่านจึงค้นหาสถานที่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ได้สร้างบารมีกันสืบเนื่องมา และได้ค้นพบสถานที่ ซึ่งอยู่ในป่าลึกเข้าไป ห่างจากบ้านเกิดประมาณ 2 กม. ใช้การพิจารณาโดยญาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนยังความประหลาดอัศจรรย์หลายประการเกิดขึ้นในญาณขณะพิจารณาของท่าน จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมี ณ สถานที่พระเกตุมวดีย์นี้ต่อไป เพื่อสร้างกุศลหวังสัมมาสัมโพธิญาณในภายหน้า ท่านจึงได้ขอแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งของบิดามารดา ให้มาร่วมตั้งองค์พระเจดีย์ขึ้น ครั้งแรกสูง 9 ศอก และได้อัญเชิญพระบรมธาตุของท่านที่มีอยู่ และมาโดยทางอากาศลงบรรจุไว้ ต่อมาได้สร้างขึ้นอีกโดยหุ้มองค์เดิม 9 วา และได้ชักชวนสานุศิษย์สร้างองค์ต่อไปท่านได้อธิษฐานไว้สูงอีกเท่าหนึ่ง คือ18 วา ถึงแม้ท่านจะต้องมรณะลงจำต้องทิ้งขันธ์เสียก่อนที่จะลงเข็มสร้างทั้งยังอธิษฐานขอให้ผู้เคยเป็นญาติทั้งหลายในอดีตที่เกิดแล้ว มาร่วมสร้างบารมี ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเกตุมวดีย์ต่อไป แต่ธรรมดาสัจจะวาจาของพุทธพงษ์บรมโพธิสัตว์นั้นเมื่อตั้งสัจจะลงแล้ว นับเข้าอธิษฐานบารมี สัจจะบารมี ดังนั้นท่านจึงแบ่งทิพย์บารมีมาปรากฏ ปกป้องคุ้มครองรักษาสถานเกตุมวดีย์ศรีมงคลมหาสถาน และองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ครอบชั้นที่4 หลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ(อดีตเจ้าอาวาส)เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ร่วมสร้างองค์ที่4 เกือบแล้วเสร็จ แล้วท่านก็มาทิ้งร่างวางขันธ์ จากโลกนี้ไป

ตั้งอยู่ที่ ม.6 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว