วัดอ่างทองวรวิหาร

วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด ชื่อวัดโพธิ์เงินและวัดพิธ์ทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชดำริให้รวมเป็นวัดเดียว พระราชทานนามว่า “วัดอ่างทอง”

วัดนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม พระเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมประดับกระจกสี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ และหอระฆังคู่ตั้งเด่นหน้ากุฏิไม้สักทรงไทยที่งดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ตั้งอยู่ที่ บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว