วัดพระนอน ขอนม่วง
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1108. ประวัติโดยสังเขป วัดพระนอนขอนม่วง

ตำนานพระนอนขอนม่วง เรียกพระพุทธรูปในวัดนี้ว่า “พระนอนพรั่ง” ตามตำนานกล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสด็จมาไสยยาสน์บนขอนไม้มะม่วง เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยแม่ชะเยือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดพระนอนแม่ชะเยือง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

พ.ศ.2406 พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระนอนขอนม่วง

พ.ศ. 2460 เจ้าอินทวโรรสและพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นประธานในการสร้างพระบถถวาย

ต่อมา พ.ศ. 2470 ครูบาศรีวิชัยได้เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรรณ์

1086. วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1087. วัดพระนอน (ขอนม่วง) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1088. กำแพงวัดพระนอน (ขอนม่วง) เบื้องซ้ายของวัด ด้านทิศตะวันตก

1091. ถนนหน้าวัดพระนอน ขอนม่วง (ด้านทิศตะวันตก)

1092. ประตู วัดพระนอน ขอนม่วง ด้านทิศตะวันตก

1093. กุฏิพระภิกษุสงฆ์ วัดพระนอน ขอนม่วง

1094. กุฏิพระภิกษุสงฆ์ วัดพระนอน ขอนม่วง

1095. พระอุปคุต แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง

1096. พระคาถาบูชาพระอุปคุต

1097. เข้าใจว่า คือ “พระเสื้อวัด”

1098. แผนผัง วัดพระนอน (ขอนม่วง)

1099. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1100. ศาลาบำเพ็ญบุญ

1101. กุฏิใหญ่ (กุฏิเจ้าอาวาส) สำนักงานมูลนิธิ วัดพระนอนขอนม่วง

1102. ศาลาการเปรียญ

1105. พระอุโบสถ และ พระเจดีย์ วัดพระนอนขอนม่วง

1106. พระอุโบสถ และ พระเจดีย์ วัดพระนอนขอนม่วง

1111. พระอุโบสถ และ พระเจดีย์ วัดพระนอนขอนม่วง

1112.

1113.

1114. หอธรรม จตุรมุข

1103. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1104. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1115. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1119. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1120. พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1121. ประวัติ วัดพระนอนขอนม่วง

จากตำนานธรรมของวัดพระนอนขอนม่วง เรียกพระพุทธรูปในวัดนี้ว่า ” พระนอนพรั้ง” พระพุทธเจ้าเสด็จมาไสยาสน์ (นอน) บนขอนไม้มะม่วง เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยแม่ชะเยือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระนอนแม่ชะเยือง” เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

พ.ศ. 2406 พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหาร แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระนอน (ขอนม่วง)

พ.ศ. 2460 เจ้าอินทวโรรสและพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นประธานในการสร้างพระบถถวาย (ผ้าที่ปักเป็นรูปพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอัครสาวกทั้งสอง คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถระ)

ต่อมา พ.ศ. 2470 ครูบาศรีวิชัยได้เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรรณ์พระนอน และ พระธาตุ พร้อมทั้งสร้างวิหารขึ้นหนึ่งหลัง ซึ่งนับเป็นวิหารหลังที่แปด อันเป็นที่ประดิษฐานพระนอน

ปัจจุบัน วัดพระนอนขอนม่วง เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร โดยประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 71 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2497 และ ประกาศขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2522

1122. พระพุทธรูป ใน พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1123. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง “พระพุทธประวัติ” ใน พระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง) และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1124. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
สาระสำคัญ

ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างพระนอนองค์นี้ มีเพียงตำนานอ้างอิงถึงการซ่อมแซมในพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งคงมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญขององค์พระ จึงยังพอจะเปรียบเทียบได้กับโบราณสถานประเภทเดียวกัน ซึ่งทำให้ทราบอายุของการก่อสร้างว่าได้สร้างขึ้นเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 21 พระนอนก่ออิฐถือปูนปิดทอง เป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นหนึ่ง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาในสมัยที่มีการก่อสร้าง ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2497, เล่มที่ 96 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2522

Source://chiangmai-culture.org/index.php?c=showitem&item=78

1125. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1126. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1127. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1128. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1129. ฉักษัตริย์ และ นคร

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ในพระชาติ พระเวสสันดร ในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง)

1130. สักบรรพ์ และ มหาราช

1131. กุมมาร และ มัทรีย์

1132. จุลามน และ มหาพน

1133. วันประเวศน์ และ ชูชก

1134. หิมพานต์ และ ทานกัณฑ์

1135. ศรัทธา และ ทศพร

1136. ทรงบำเพ็ญเพียร

1137.

1138.

1139.

1140.

1141.

1142.

1143. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

1144. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1145. ภายใน พระวิหารหลวงประดิษฐานพุทธไสยาสย์ (พระนอน ขอนม่วง)

1146. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1147. พระพุทธไสยาสย์ แห่ง วัดพระนอน ขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1148. รูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย และ รอยเท้าครูบาศรีวิชัย

1149. รอยเท้าครูบาเจ้าศรีวิชัย

1116.

1117.

1118.

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว