วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  เป็นศูนย์กลาง พุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนาไทย พระมหาธาตุนี้เป็นจอมเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งในจำนวน 8 องค์ ของประเทศไทยที่มีอายุล่วงเกินกว่าหนึ่งพันปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของนครหริภุญชัย มีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมี ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอื่นๆภายในวัดที่น่าสนใจอีกมากมาย

ตั้งอยู่ที่ ม. 1 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว