วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง

พระครูฐานปนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้ำค้าง

พระครูฐานปนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้ำค้าง หรือ พระอธิการเอื้อเฟื้อ ฐานทินฺโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๓ –ปัจจุบัน ซึ่งได้รับสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก เป็นพระครูฐาปนกิจวิธาน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔ ปัจจุบัน อายุ ๘๒ พรรษา ๖๑ เป็นเจ้าอาวาสที่ดุแลวัดพัฒนาวัด พร้อมทั้งได้ปกป้องพื้นป่า รักษาต้นไม้ไว้เป็นอย่างดียิ่ง และได้สร้างเสนาสนะ ดังเช่น พระอุโบสถ บันไดขึ้นพระธาตุดอยน้ำค้าง หอระฆัง พุทธมณฑณล้านนา โรงเรียนพระอภิธรรม ชั้นจูฬอภิธัมมิก ลานปฎิบัตธรรม กุฎิสงฆ์ ฯลฯ เป็นวัดที่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ พระครูฐานปนกิจวิธาน เป็นพระนักปฎิบัติ สมถะ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นครูพระในการสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้สอนในการศึกษาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และปฎิบัติในศาสนกิจของสงฆ์เป็นอย่างดี ควรแก่การกราบไหว้บูชา และเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นเคารพรักและศรัทธาของชาวอำเภอแม่อายและฝาง ผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาที่สนในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีในการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์พระครูฐานปนกิจวิธาน

สถานที่ตั้ง

วัดพระธาตดอยน้ำค้าง

หมู่ที่/หมู่บ้าน 10 ถนน ฝาง-ท่าตอน
ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูฐานปนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
บุคคลอ้างอิง นางพรทิพา มณีผ่อง อีเมล์ prontipa29@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย
เลขที่ 55 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ถนน ฝาง-ท่าตอน
ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ 053-459q11 โทรสาร 053-459011

ตั้งอยู่ที่ ม. 10 แม่ลาว แม่อาย เชียงใหม่

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว