วัดป่ารัตภูมิ

วัดป่ารัตภูมิ สร้างขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2554 ได้ใช้ชื่อแรกเริ่มว่า ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรมติ ด้วยวัตถุประสงค์เดียว คือ เป็นสถานปฏิบัติธรรม และสืบสานการปฏิบัติธรรม ด้วยวิปัสสนากรรมฐานในระบบ ญาณ 16 ซึ่งมีการปฏิบัติทุกวัน และได้ประกาศให้เป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 และได้รับจัดตั้งจาก มหาเถรสมาคม เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 22 ปัจจุบันมีการฝึกสอนโดยพระวิปัสสนาจารย์อยู่ตลอดทุกวัน มีนักปฏิบัติจากทั้งในและนอกประเทศ ทั้งชาวพุทธและต่างศาสนามาพิสูจน์หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ด้านอาคารสถานที่จึงเป็นอาคาร ที่สร้างใหม่ในรูปแบบเรียบง่าย เนื่องจากทางวัดสร้างด้วยตัวเองจากความร่วมมือของวัด และนักปฏิบัติและเน้นไปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติจึงไม่มีอุโบสถตามรูปแบบวัดทั่วไป และไม่มีศาสนวัตถุที่สำคัญ มีแต่ศาสนธรรมเป็นหลัก สภาพแวดล้อมทางกายภาพของวัด บริเวณโดยรอบวัดเป็นสวนยางพารา ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่บนเนินดินที่ทางใต้เรียกว่า ควนพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ลาดแต่ไม่ถึงกับชันมาก อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะชุมชนโดยรอบ เป็นชุมชนที่กำลังพัฒนามีความเป็นรากหญ้า ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนทั้งมัธยมและปฐม 4 แห่ง และวัดโดยรอบชุมชน 5 แห่ง ชาวบ้านส่วนหนึ่งทำการเกษตรและสวนยางพารา อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการ และค้าขาย

ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง สงขลา 90220

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว