วัดนันทาราม (นันตาราม)

วัดนันทาราม (นันตาราม)

ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

[พระเกศาธาตุ]

ตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวว่า…สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลัวะคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมตตา ก็รีบปลูกกระท่อมใหญ่หลังหนึ่ง แล้วกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าประทับสำราญในกระท่อม พระพุทธองค์ก็ทรงสงเคราะห์เมตตาประทับอยู่จนสิ้น ๑ ราตรี แล้วตรัสพยากรณ์ว่า เมื่อตถาคตมาถึงที่นี้ ทมิฬมีความยินดีปีติมาก สร้างกระท่อมให้ตถาคตอยู่สำราญควรแก่การโสมนัสดียิ่ง ต่อไปภายภาคหน้า คนทั้งหลายจะมาสร้างอารามใหญ่ในที่นี้ จะปรากฏชื่อว่า “นันทาราม” แล้วพระอรหันต์และพระเจ้าอโศกราชก็ทูลขอพระเกศาธาตุหนึ่งองค์บรรจุไว้สถานที่นั้น (วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่)

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว