ป้ายบ้านจิตสบาย

 

     บ้านจิตสบายก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแก่พระรัตนตรัย ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว ในการเผยแผ่หลักธรรม อันมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาแก่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเจริญสติตามหลักในสติปัฏฐานสี่ (กาย เวทนา จิต ธรรม) เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป  และเก็บอนุรักษ์เพื่อถ่ายทอดสืบต่อไปจนถึงชนรุ่นหลัง

 

สภาพบ้านจิตสบาย

 

 

กิจกรรมของบ้านจิตสบาย

1.    เป็นสถานที่แสดงธรรมเกี่ยวกับการเจริญสติ (ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมต่างๆ ได้จาก ปฏิทินธรรม )
2.    เป็นสถานที่สัปปายะเพื่อการภาวนา
3.    เป็นแหล่งศึกษา และอนุรักษ์คำสอน เกี่ยวกับการเจริญสติ
4.    ผลิตสื่อธรรมะแจกตามโอกาส ได้แก่ หนังสือ และซีดี
5.    อื่นๆ สำหรับงานกุศล เช่น ถวายทาน, กิจกรรมอาสา เป็นต้น

ภายในบ้านจิตสบาย ประกอบด้วย

1.    ศาลาไตรสิกขา เป็นศาลาแสดงธรรม มีพื้นที่ภาวนาโดยรอบ

ศาลาไตรสิกขา

ศาลาไตรสิกขา

พระประธาน ภายในศาลาไตรสิกขา

พระประธาน ภายในศาลาไตรสิกขา

2.    พื้นที่สำหรับการภาวนาและลานจงกรม ภายในบริเวณสวน

ลานจงกรม

บริเวณลานจงกรม

3.    อาคารเจริญธรรม เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องกรรมฐาน ห้องเอนกประสงค์ และส่วนของสำนักงาน

อาคารเจริญธรรม
อาคารเจริญธรรม

ห้องกรรมฐาน

ห้องกรรมฐาน

 

ห้องสมุดเกี่ยวกับการเจริญสติ

ห้องสมุดเกี่ยวกับการเจริญสติ

4.    โรงทาน สำหรับใช้รับประทานอาหารพร้อมบริเวณชำระล้างภาชนะ

โรงทาน

โรงทาน

เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

ที่อยู่101 ถนน สุขาภิบาลบางระมาด พุทธมณฑสาย 2 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว