พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นโบราณสถาน ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ พระราชวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอยู่ 3 แห่ง คือ พระราชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้า และวังหลัง นอกจากนี้ยังมีวังและตำหนักนอกอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน ในเขตอำเภอบางปะอิน และตำหนักนครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออก และแม่น้ำลพบุรี(ปัจจุบันเป็นคลองเมือง)ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือแม่น้ำสามสายนี้ไหลมาบรรจบกันโอบล้อมรอบพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ตัวเมืองจึงมีลักษณะเป็นเกาะ เราจะเห็นบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมายาวนาน

  1. Home
  2. พระนครศรีอยุธยา
Filter
Filter × Close

วัดพระราม

วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก

Location: วัดพระราม

วัดโลกยสุธาราม

Location: วัดโลกยสุธาราม ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดสามปลื้ม 

วัดสามปลื้ม #ประวัติศาสตร์ #อยุธยา ตั้งอยู่กลางวงเวียนทางเข้าเมืองด้านทิศตะวันออก

Location: เจดีย์วัดสามปลื้ม ตำบล คลองสวนพลู ตำบลคลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุ

Location: วัดมหาธาตุ ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา

Location: วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดไชยวัฒนาราม 

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Location: วัดไชยวัฒนาราม ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดหนองน้ำส้ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้ำส้ม ม. 3 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Location: บ้านหนองน้ำส้ม ม. 3 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

วัดลุ่ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านลุ่ม ม. 2 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Location: บ้านลุ่ม ม. 2 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

วัดอุทัย

ตั้งอยู่ที่ บ้านละมุ ม. 2 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Location: บ้านละมุ ม. 2 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา